Vitorino, Elizete Vieira, UFSC - Florianópolis - Santa Catarina