Prado, Jorge Moisés Kroll do, SENAC em Santa Catarina, Brasil